Regulamin

korzystania ze sklepu internetowego

PolskieMeble24.pl

obowiązuje od 01.12.2016r.

aktualizacja 05.02.2020r.

§1

Wstęp


1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego pod adresem www.polskiemeble24.pl zwanym dalej Sklepem i zawierania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu.
2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy – należy przez to rozumieć: YOUR DESIGN Klaudia Flisak z siedzibą Sokołowiec 22a, 59-540 Świerzawa, NIP 6941691169, REGON 385322432.

Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.polskiemeble24.pl za pośrednictwem którego można nabywać Towary Sprzedawcy,

Towarze – należy przez to rozumieć wszystkie produkty sprzedawane on-line i offline za pośrednictwem Sklepu,

Umowie sprzedaży - należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Towaru zawieraną albo zawartą między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,

Kliencie – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną.

Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 221 kodeksu cywilnego,

Kupującym - należy przez to rozumieć zarówno Konsumenta jak i Klienta,

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta luba zamierza korzystać z serwisu, podmiot, który  spełnia warunki regulaminu, wyraził chęć korzystania z usług sklepu, dokonał rejestracji swojej osoby w systemie.

Formularzu rejestracji - należy przez to rozumieć formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta,

Formularzu zamówienia - należy przez to rozumieć interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży,

Koncie - należy przez to rozumieć  Usługę elektroniczną, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie,

Usłudze elektronicznej - należy przez to rozumieć usługę świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu,

Usługobiorca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną; albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystającą lub zamierzającą korzystać z Usługi elektronicznej,

Usługodawca - należy przez to rozumieć Sprzedawcę,

Kodeksie Cywilnym - należy przez to rozumieć ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami,

Ustawie o prawach Konsumenta - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 roku z późniejszymi zmianami,

Dostawie - należy przez to rozumieć rodzaj usługi przewozowej,

Dowodzie zakupu - należy przez to rozumieć fakturę, rachunek lub paragon, wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa,

Karcie produktu - należy przez to rozumieć pojedynczą podstronę sklepu, która zawiera informacje o pojedynczym produkcie,

Płatności - należy przez to rozumieć metodę dokonania zapłaty za przedmiot umowy,

Przedmiocie umowy - należy przez to rozumieć produkty i dostawa będące przedmiotem umowy,

Czasie realizacji - należy przez to rozumieć podaną na karcie produktu liczbę dni roboczych,

Wadzie - należy przez to rozumieć zarówno wadę fizyczną jak i wadę prawną,

Wada fizyczna - należy przez to rozumieć niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub  przeznaczenia,

b) nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Konsumenta,

c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia,

d) nie ma właściwości, o których istnieniu Konsument został zapewniony przez Sprzedającego,

e) została wydana Konsumentowi w stanie niekompletnym,

f) nie ma właściwości, o której zapewnił producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadziła rzecz do obrotu, chyba że Sprzedawca zapewnień tych nie znał, ani nie mógł znać w rozsądnej ocenie, albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

Wada prawna - należy przez to rozumieć sytuację, kiedy sprzedawana rzecz stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także kiedy ograniczenie w korzystaniu i rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu,

Zamówieniu - należy przez to rozumieć oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające rodzaj i ilość produktów, sposób i miejsce  dostawy, płatności oraz dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym,

Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Sklepu, dostępnego pod adresem https://www.polskiemeble24.pl/content/3-Regulamin

Polityka prywatności - dokument stosowany przez YOUR DESIGN Klaudia Flisak z siedzibą Sokołowiec 22a, 59-540 Świerzawa, w celu ochrony danych osobowych.

4. W celu wykonania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, kontakt między Sprzedawcą, a Kupującym będzie się odbywał za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą formularzy kontaktowych znajdujących się na stronie internetowej www.polskiemeble24.pl
5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą na adres mailowy: biuro@polskiemeble24.pl., telefonicznie pod nr: 600 831 602, lub korzystając z danych kontaktowych znajdujących się w zakładce Kontakt na stronie www.polskiemeble24.pl

§2

Ogólne zasady korzystania ze Sklepu


1. Oferta Sklepu obowiązuje tylko na terenie Polski. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu są zawierane  w języku polskim.
2. Założenie Konta poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza rejestracji Rejestracja  jest konieczna do dokonywania zakupów towarów on-line za pośrednictwem Sklepu. Rejestracja jest bezpłatna. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieograniczony. Klient na możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu.
3. Wszystkie ceny podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według stawki określonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Ceny dotyczą konkretnych modeli i mogą ulec zmianie w zależności od doboru tkanin i kolorów.
4. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu i Kartach produktu, w szczególności takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
5. Sprzedawca zastrzega, że wszystkie wymiary mebli tapicerowanych wskazane na stronie Sklepu, są podane w centymetrach, z tolerancja ok+/- 5cm, w zależności od wyboru rodzaju obicia przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
7. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części towarów oferowanych w Sklepie.

§3

Warunki zawierania umowy sprzedaży


1. Złożenie zamówienia na Towary oferowane w Sklepie jest możliwe na trzy różne sposoby:
- on-line - za pośrednictwem Sklepu pod adresem: www.polskiemeble24.pl,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@polskiemeble24.pl,
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia, znajdującego się na stronie Sklepu, z podaniem wszystkich wymaganych danych Kupującego, w tym imienia, nazwiska, adresu, korespondencyjnego, a także adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail oraz danych dotyczących cech zamawianego Towaru. Konieczność podania powyższych danych Kupującego dotyczy także zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
3. Zamówienie złożone przez Kupującego wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego, w ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia zostaje zawarta Umowa sprzedaży miedzy Klientem a Sprzedawcą.
4. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
5. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego, w szczególności na skutek podania błędnych danych kontaktowych przez Kupującego (np. nr telefonu lub adresu e-mail), zamówienie zostanie anulowanie w ciągu 3 dni roboczych.
6. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do odbioru Towaru i zapłaty za dostarczony mu Towar.

§4

Czas realizacji zamówień


1. W trosce o zadowolenie klientów Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualizowana na bieżąco, a towary znajdujące się w ofercie Sklepu były dostępne.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi 35 dni roboczych od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy, w przypadku niektórych mebli tapicerowanych 10-12 tygodni. Czas realizacji może ulec zmianie wskutek działania siły wyższej. Na 1-2 dni przed planowanym terminem dostawy Kupujący o tym fakcie zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres.
3. W przypadku Towarów, które nie znajdują się w magazynie Sprzedawcy, ich termin realizacji może ulec wydłużeniu do 40 dni roboczych, w zależności od czasu dostarczenia tych Towarów przez dostawców, o czym Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Kupującego towarów wymaga więcej czasu niż 35 dni roboczych, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o planowanym terminie dostawy, za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres. Jeżeli Kupujący skorzysta z opcji zmiany wymiarów pod indywidualne zamówienie zamawianego Towaru termin realizacji Zamówienia jest ustalany indywidualnie między Kupującym a Sprzedawcą.

§5

Dostawa


1.Dostawa towarów zakupionych w sklepie PolskieMeble24.pl na terenie całego kraju jest realizowana przez sprawdzoną firmę kurierską. Koszt dostawy jest uzależniony od ilości i rodzaju zakupionego towaru. W przypadku planowania  zakupu większej ilości mebli prosimy przed dokonaniem zakupu o kontakt, ponieważ w takich wypadkach istniej możliwość zmniejszenia kosztów  dostawy.
2. Kierowca dostarcza zamówione towary pod wskazany przez Kupującego w formularzu adres.
3. Towar dostarczany jest od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00 - 23.00.
4. Podczas odbioru towaru prosimy o sprawdzenie czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kierowcy. Ułatwi to w znaczny sposób późniejsze dochodzenie roszczeń przez Sprzedawcę od firmy kurierskiej.

UWAGA! Dostawa Towaru nie obejmuje wniesienia towaru do mieszkania, należy więc zapewnić odpowiednią ilość osób do wniesienia Towaru do miejsca przeznaczenia.

§6

Formy płatności

1. Dokonując zakupu Towaru w Sklepie, Kupujący obowiązany jest uiścić wpłatę za zakupiony Towar przelewem na konto bankowe Sprzedawcy.
2. W przypadku wyboru płatności za pobraniem Kupujący jest obowiązany wpłacić na konto bankowe sprzedawcy zadatek w wysokości 30% wartości Towaru. Brak wpłaty zadatku w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia powoduje anulowanie zamówienia.
3. Dane Sprzedawcy do przelewu:
W tytule przelewu należy podać nr zamówienia oraz login.
4. Kupujący mogą skorzystać z zakupów poprzez system ratalny Credit Agricole Raty. System ratalny Credit Agricole Raty - jest to forma płatności ratalnej. Po zapoznaniu się z warunkami umowy, Kupujący wybiera ilość rat, wysokość wpłaty oraz pozostałe opcje. Wysokość raty można sprawdzić przy wybranym produkcie lub po zakończonych zakupach – w koszyku.
Raty dostępne:
- całkowicie online,
- do max. kwoty 20 000 zł za zakupy,
- szybkie i bez zbędnych formalności wypełnianie wniosku, bez wychodzenia z domu,
- umowa i zakupy dostarczane do domu.

§7

Reklamacje


1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedanego Towaru na zasadach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 k.c.
2. Jeżeli Towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania Towaru przez Kupującego.
3. Kupujący może złożyć reklamację wypełniając formularz reklamacyjny stanowiący załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu, należy podać pełne dane dotyczące wadliwego Towaru (wypełnić wszystkie pola formularza) i przesyłać go do Sklepu na adres e-mail biuro@polskiemeble24.pl.
4. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego (imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt z Kupującym), wskazanie reklamowanego Towaru i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. Załączenie do reklamacji kopii paragonu lub faktury ułatwi jej rozpoznanie.
5. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez Kupującego.
6. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru na nowy lub usunięcia wady Towaru, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
7. W przypadku gdy Towar kupiony za pośrednictwem Sklepu ma wadę, Kupujący może skorzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady, zawartych w przepisach art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną Towaru, jeżeli wada została stwierdzona w okresie dwóch lat od daty wydania Towaru Kupującemu.
8. W przypadku gdy Sprzedawca uznał reklamację Kupującego, a Towar ma zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, Towar należy w miarę możliwości zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący otrzymał przy zakupie oraz dołączyć swoje dane i krótki opis wady. Po spakowaniu Towaru należy poinformować Sprzedawcę, o gotowości odebrania Towaru od Kupującego.
9. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od daty wydania Towaru Kupującemu.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu Zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru Towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką Towaru ponosi Kupujący.
11. Sprzedawca informuje, że Kupujący będący Konsumentem ma prawo zwrócić się do Miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów o pomoc w załatwieniu reklamacji Kupującego.

Podczas odbioru towaru prosimy o sprawdzenie czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera. Ułatwi to w znaczny sposób późniejsze dochodzenie roszczeń przez Sprzedawcę od firmy kurierskiej.

§8

Gwarancja


1. Wszystkie Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są objęte 24 miesięczną gwarancją jakości Sprzedawcy. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania Towaru Kupującemu.
2. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne Towaru Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy Towaru lub jego wymiany na nowy w terminie 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Kupującego. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą cenę za Towar w przypadku gdy, w ocenie Sprzedawcy, naprawa Towaru lub wymiana na nowy jest niemożliwa lub wymagałaby nadmiernych kosztów. 
4. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego wady Towaru w ramach gwarancji, Sprzedawca dokona naprawy Towaru w miejscu, w którym Towar się znajduje, a w przypadku, gdy taka naprawa jest niemożliwa dokona odbioru Towaru na swój koszt. Sprzedawca dokonuje wyboru sposobu usunięcia wady i miejsca dokonania naprawy.
5. Zgłoszenia wady fizycznej Towaru w ramach gwarancji należy dokonać w terminie 14 dni od wykrycia wady. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza reklamacyjnego ( załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu) i wysyłać go do Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@polskiemeble24.pl. Zgłoszenie powinno zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, adres, nr kontaktowy), dowód zakupu Towaru u Sprzedawcy, opis zgłaszanych zastrzeżeń i wskazanie, że Kupujący dokonuje zgłoszenia w ramach gwarancji.
6. Udzielenie przez Sprzedawcę gwarancji na Towar w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze. Gwarancji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania Towaru przez Kupującego.

§9

Odstąpienie od umowy


1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy o prawach konsumenta.
2. Kupujący może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub przy użyciu wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i wysyłając je do Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@polskiemeble24.pl.
3. W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.
4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument odsyła Towar będący przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
5. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to koniecznie do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§10

Świadczenie usług drogą elektroniczną


1. Administratorem Sklepu jest się Sprzedawca. Wszelkie prawa do Sklepu, jego domeny internetowej, nazwy, szaty graficznej, zdjęć zamieszczonych na stronie Sklepu, a także wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronie Sklepu, stanowią własność Sprzedawcy, a Kupujący może z nich korzystać tylko w sposób zgodny z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Za pośrednictwem Sklepu są świadczone usługi elektroniczne umożliwiające przeglądanie i odtwarzanie zawartości Sklepu oraz składanie zamówień na Towary. Korzystanie z ww. usług jest bezpłatne.
3. Umowa o zawarcie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą:
  - dokonania rejestracji w Sklepie i zaakceptowania Regulaminu przez Użytkownika – dla Kupujących zarejestrowanych w Sklepie,
  - z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu przez Użytkownika – dla Kupujących niezarejestrowanych w Sklepie.
4. Rejestracja w Sklepie i utworzenie Konta umożliwia Użytkownikowi dostęp do niektórych funkcjonalności Sklepu niedostępnych dla niezarejestrowanych klientów, takich jak dostęp do informacji o historii i szczegółach złożonych zamówień, wystawionych rachunkach, przysługujących rabatach oraz o wysyłanych powiadomieniach, a także umożliwia wygodne aktualizowanie danych Użytkownika, podanych podczas rejestracji.
5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieograniczony. Użytkownik na możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny rezygnacji z usług poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@polskiemeble24.pl
6. Rozwiązanie przez Użytkownika umów o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma wpływu na ważność umów kupna/sprzedaży Towarów zawartych przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
7. Wymagania  techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym to: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej np. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera włączona obsługa JavaScript oraz włączenie w przeglądarce internetowej możliwość zapisu  plików cookies, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli.
8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnych Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązuje się do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorce obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
9. Sprzedawca informuje, że Sklep wykorzystuje pliki typu cookie’s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Kupujących, w tym aby umożliwić Kupującym zapamiętanie danych logowania, utrzymywać rozpoczęte sesje przez Użytkowników, a także w celu tworzenia statystyk oglądalności materiałów zamieszczonych w Sklepie oraz badania preferencji Kupujących.
10. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną oraz funkcjonowania Sklepu, a także zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu należy zgłaszać na adres mailowy: biuro@polskiemeble24.pl. Reklamację będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez składającego reklamację.
11. Sprzedawca w miarę możliwości zapewnia ochronę przesyłanych treści cyfrowych i danych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione. Jednakże Sprzedawca informuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną niesie zagrożenie przedostania się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania lub nieuprawnionego uzyskania dostępu do danych Użytkownika przez osoby trzecie. Użytkownik jest obowiązany chronić swój login i hasło dostępu do konta w Sklepie, a także stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, takiej jak np. oprogramowanie antywirusowe. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępniania treści login-u i hasła przez Użytkownika osobom trzecim. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zamówienia dokonane wskutek powyższego naruszenia.
12. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwanej dalej RODO lub "Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych), oraz przepisami krajowymi w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o Ochronie Danych Osobowych.
13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Sklepu spowodowane działaniem siły wyższej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania przez Kupujących ze Sklepu spowodowany prowadzonymi pracami konserwacyjnymi, wprowadzaniem ulepszeń lub zmian na stronie Sklepu.

§11

Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwanej dalej RODO lub "Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych), oraz przepisami krajowymi w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o Ochronie Danych Osobowych.

2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (świadczenia usług drogą elektroniczną) lub poprzedzających działań związanych z zawarciem umowy, w szczególności z utworzeniem i zarządzaniem Kontem, obsługą i realizacją Zamówienia, przeprowadzenia procesu płatności, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania sklepu, rozliczenie usług, obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego, nawiązywaniem kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usług), organizacją dostaw. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia praw i obowiązków podatkowych, księgowych oraz związanych z rękojmią i gwarancją ciążących na Administratorze oraz wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub stronę trzecią tj. archiwizacja danych i dokumentowanie, windykacja należności, dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i polubownej.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej dobrowolnie i świadomie w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych, wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.

4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże podanie danych kontaktowych jest konieczne do zawarcia i wykonania Umowy.

5. Dokonując rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, a w szczególności może wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od PolskieMeble24.pl lub innych podmiotów za zgodą Administratora. Zgoda na przetwarzanie danych marketingowych dotyczy otrzymywania powyższych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.

6. Każdy Użytkownik przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do poprawiania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych. W tym celu należy się skontaktować z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem adresu biuro@polskiemeble24.pl. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że jego dane osobowe przetwarzane są w sposób naruszający przepisy prawa. Baza danych Administratora jest szyfrowana oraz zabezpieczona przed dostępem osób trzecich. Przetwarzanie danych odbywa się przez upoważnione do tego celu osoby. Powierzanie danych osobowych podmiotom odbywa się na podstawie umów powierzenia danych osobowych. 

7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zamówień w serwisie polskiemeble24.pl, rozpatrywania reklamacji, przez okres 10 lat oraz przez okres posiadania Konta w serwisie, a po jego likwidacji nie dłużej niż 10 lat. W przypadku dokonania zamówienia bez zakładania konta dane będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia wykonania umowy. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po wycofaniu do czasu przedawnienia roszczeń (10 lat).

§12

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn:zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z umową sprzedaży Towarów zawartych pośrednictwem Sklepu, Kupujący , oprócz skierowania pozwu do sądu powszechnego, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń. W tym celu Kupujący może skorzystać z:
a) Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dane adresowe sądu znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl), który orzeka w sporach cywilnoprawnych i działa przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Sąd ten rozpatruje spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu.
b) mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (dane adresowe znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl) – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą, a konsumentem inicjowane jest na wniosek konsumenta lub z urzędu i jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Postępowanie to zmierza do polubownego zakończenia sporu poprzez przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu sprawy i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu.
3. Kupujący może również skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez organizacje konsumenckie takie jak: Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentów.org.pl) czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org )
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2016 r. i ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych po jego wejściu w życie.
5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).