Zasady reklamacji i zwrotów w sklepie PolskieMeble24Reklamacje i gwarancje

Jeżeli Towar sprzedany za pośrednictwem Sklepu ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania Towaru przez Kupującego.

Kupujący może złożyć reklamację wypełniając formularz reklamacyjny, który stanowi załącznik nr 2 do regulaminu, należy podać pełne dane dotyczące wadliwego Towaru i przesyłać go do Sklepu na adres e-mail biuro@polskiemeble24.pl.

Ponad to Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego (imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt z Kupującym), wskazanie reklamowanego Towaru i datę jego odbioru oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. Załączenie do reklamacji kopii paragonu lub faktury ułatwi jej rozpoznanie.

Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez Kupującego.

Towar niezgodny z Umową należy bezpiecznie zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, które klient otrzymał przy zakupie. Do przesyłki prosimy też dołączyć oryginał paragonu fiskalnego lub kopię faktury oraz swoje dane: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, nr zamówienia oraz krótki opis wady. Po spakowaniu Towaru należy poinformować Sprzedawcę, o gotowości odebrania Towaru od Kupującego. Ujawnione w okresie odpowiedzialności Sprzedawcy wady będą usuwane w terminie 21 dni. Towar po naprawie wysyłamy na koszt Sprzedającego. W przypadku braku możliwości usunięcia wady Towar zostanie wymieniony na nowy, a w przypadku gdy jest on już niedostępny zwrócimy pieniądze.

W przypadku zgłoszenia przez Kupującego wady Towaru w ramach gwarancji, Sprzedawca dokona naprawy Towaru w miejscu, w którym Towar się znajduje, a w przypadku, gdy taka naprawa jest niemożliwa dokona odbioru Towaru na swój koszt. Sprzedawca dokonuje wyboru sposobu usunięcia wady i miejsca dokonania naprawy.

W okresie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towarów przez kupującego.Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy o prawach konsumenta.

Kupujący może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub przy użyciu wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i wysyłając je do Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@polskiemeble24.pl.

W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument odsyła Towar będący przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to koniecznie do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.